Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

Compensa - VOYAGE

Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage skierowane jest do Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo w trakcie wyjazdów za granicę w celach turystycznych lub służbowych. Dzięki szerokiemu zakresowy ubezpieczenia Compensa Voyage gwarantuje kompleksową ochronę Ubezpieczonego.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochronie ubezpieczeniowej podlega zdrowie i życie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach umożliwiających dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb Ubezpieczającego.

Wariant PODSTAWOWY

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • Ubezpieczenie Assistance

Wariant STANDARDOWY

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • Ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
 • Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie standardowym może być rozszerzony o:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wariant LUKSUSOWY

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • Ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
 • Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie luksusowym może być rozszerzony o:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa lub poszukiwania w celu ratowania zdrowia i życia Ubezpieczonego, który uległ nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie OC.

Wariant PODSTAWOWY
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia, obejmujące:

 • pobyt w szpitalu;
 • badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne;
 • dojazd lekarza;
 • zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza;
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem;
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży.

Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji, obejmujące:

 • transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia;
 • transport do innej placówki medycznej, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie;
 • transport z zagranicy do Polski;
 • koszty zakwaterowania, pobytu oraz podróży Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia;
 • sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce;
 • zwrot kosztów pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego za granicą.

Ubezpieczenie Assistance, obejmujące:

 • Całodobowy dyżur centrum alarmowego przedstawiciela Compensy;
 • organizację i pokrycie kosztów leczenia;
 • organizację i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego;
 • na życzenie Ubezpieczonego - poinformowanie o zdarzeniu osób bliskich.

Wariant STANDARDOWY
Zakres ubezpieczenia

Poza wymienionymi w wariancie PODSTAWOWYM zakresem ubezpieczenia objęte jest:

Ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej, obejmujące:

 • pobyt za granicą oraz podróż do Polski osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu;
 • opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego podczas hospitalizacji lub śmierci Ubezpieczonego;
 • koszty pobytu i podróży w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia.

Ubezpieczenie Assistance obejmujące dodatkowo:

 • pomoc przy odtworzeniu zagubionych dokumentów Ubezpieczonego (paszport, polisa, bilety) polegająca na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu odtworzenia dokumentów;
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej;
 • organizacja i pokrycie kosztów opieki nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego podczas hospitalizacji lub śmierci Ubezpieczonego;
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia.

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie standardowym może być rozszerzony o:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące:
  • świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego;
  • świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego tj. rzeczy stanowiące własność Ubezpieczonego i służące do jego osobistego użytku podczas podróży zagranicznej oraz sprzęt sportowy.

Sumy ubezpieczenia

 • koszty leczenia: 200 000 zł
 • koszty leczenia stomatologicznego: 500 zł
 • koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej: 2 500 zł
 • koszty opieki nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego 2 500 zł
 • koszty pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia: 7 500 zł
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków: 10 000 zł w tym:
  • świadczenie z tytułu śmierci: 5 000 zł
  • koszty naprawy lub zakupu okularów optycznych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych: 3 000 zł
 • odpowiedzialność cywilna (suma gwarancyjna): 150 000 zł
 • bagaż podróżny: 2 500 zł.

Sumy ubezpieczenia

koszty leczenia: 50 000 zł
koszty leczenia stomatologicznego: 200 zł.


Wariant LUKSUSOWY
Zakres ubezpieczenia

Poza wymienionymi w wariancie PODSTAWOWYM zakresem ubezpieczenia objęte jest:

 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa lub poszukiwania w celu ratowania zdrowia i życia Ubezpieczonego, który uległ nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi.
 • Ubezpieczenie assistance obejmujące dodatkowo:
  • organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania;
  • pomoc tłumacza;
  • organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia, zakwaterowania, wyżywienia i podróży kierowcy;
  • organizacja i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania;
  • pożyczka na kaucję.

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie luksusowym może być rozszerzony o:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące:
  • świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego;
  • świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego tj. rzeczy stanowiące własność Ubezpieczonego i służące do jego osobistego użytku podczas podróży zagranicznej oraz sprzęt sportowy

Suma ubezpieczenia

 • koszty leczenia: 350 000 zł
 • koszty leczenia stomatologicznego: 1 000 zł
 • koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej: 5 000 zł
 • Koszty opieki nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego 5 000 zł
 • koszty pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia: 10 000 zł
 • koszty ratownictwa i poszukiwania: 25 000 zł
 • koszty wynajęcia, zakwaterowania, wyżywienia i podróży kierowcy 7 500 zł
 • koszty pilnego powrotu do miejsca zamieszkania 3 000 zł
 • pożyczka na kaucję 5 000 zł
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków: 20 000 zł w tym:
  • świadczenie z tytułu śmierci: 10 000 zł
  • koszty naprawy lub zakupu okularów optycznych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych: 3 000 zł
 • odpowiedzialność cywilna (suma gwarancyjna): 250 000 zł
 • bagaż podróżny: 5 000 zł.

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem wieku Ubezpieczonego, wybranego wariantu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, czasu trwania podróży oraz zakresu terytorialnego ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno na rok jak i w formie polisy krótkoterminowej na czas trwania podróży zagranicznej.

źródło: www.compensa.pl


data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:31:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności